Diocese of Jammu - Srinagar

Diocesan Priest

 
Rev. Fr
Shaiju Thomas
Mattathil
05-Apr-1983
25-May-2013
-
-
-
-
-
shaijuthomasmattathil@gmail.com
-
-
    Back