Diocese of Jammu - Srinagar

Diocesan Priest

 
Rev. Fr
Sebastian
Nagathunkal
05-Aug-1962
02-Apr-1989
-
-
-
-
-
sebanaga@gmail.com
-
-
    Back